Informacja Dotycząca Danych Osobowych – dla kandydatów na pracowników i współpracowników Carework Sp. z o.o. Plus Sp. k.

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

ZWROTY, KTÓRE SĄ DLA CIEBIE WAŻNE

Administrator – My, czyli Carework Sp. z o.o. Plus Sp. k. z siedzibą w Strzelcach Opolskich 47-100 , ul. ul. Henryka Pobożnego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000651140 , NIP: 7561980057, REGON 366026556

Kontrahent – podmiot, z którym Administrator zawarł umowę, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora outsourcingu lub pracy tymczasowej.

Współpracownik – Ty, czyli osoba, która zawarła z Carework Sp. z o.o. Plus Sp. k. umowę o pracę, umowę o pracę tymczasową lub umowę prawa cywilnego (np. umowę zlecenie).

ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE

Twoimi danymi osobowymi administruje Carework Sp. z o.o. Plus Sp.k. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres siedziby Administratora lub przez stronę internetową http://www.careworkplus.pl/, a także poprzez kontakt z inspektorem danych osobowych. Możesz skontaktować́ się̨ z inspektorem Administratora ds. ochrony danych osobowych pisząc na adres pocztowy: Dolnych Wałów 9, 44-100 Gliwice lub adres elektroniczny: daneosobowe@carework.pl . Możesz też skorzystać́ z numeru telefonu: +48 32 336 90 60

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH i CELE PRZETWARZANIA

Ponieważ jesteśmy agencją pracy zajmującą m.in. pośrednictwem pracy, świadczeniem usług pracy tymczasowej, outsourcingiem a także kierowaniem pracowników do zagranicznych pracodawców posiadamy Twoje dane osobowe w związku z tym, że udzieliłeś nam zgody na ich przetwarzanie w celu przyszłych rekrutacji i dopasowania oferty pracy/współpracy do Twoich preferencji zawodowych. Aktualnie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie we wskazanych poniżej celach i na następujących podstawach prawnych:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. obowiązków statystycznych lub sprawozdawczych, kontroli uprawnionych urzędów;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – czyli wtedy, gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora (np. na wypadek dochodzenia roszczeń w związku z prowadzonymi rekrutacjami).

Twoje dane osobowe są wykorzystywane w innych celach, ponieważ wyraziłeś na to zgodę .

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGÓD I DANE JAKIE POSIADAMY?

W przypadkach opisanych powyżej Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. Posiadamy je jednak dlatego, że udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji lub do celów marketingowych (art. 7 RODO). Głównym celem przetwarzania danych osobowych w związku z udzielną zgodą jest prowadzenie rekrutacji i przedstawienie Tobie ofert współpracy z nami lub z naszymi Kontrahentami.

Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, której udzieliłeś masz prawo do jej wycofania w każdym momencie. Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami na adresy podane powyżej (można tego dokonać zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej). Byłoby ułatwieniem dla nas gdybyś w tytule e-maila napisał „WYCOFANIE ZGODY” choć nie jest to obowiązkowe.

Prosimy abyś w informacji o wycofaniu zgody wskazał, czy cofasz wszystkie zgody czy tylko niektóre z nich. Jeżeli nie podasz nam tej informacji, a nie uda nam się z Tobą skontaktować przyjmiemy, że cofasz wszystkie udzielone zgody.

Jeżeli wycofasz zgody, których udzieliłeś przed nawiązaniem jakiejkolwiek współpracy z nami Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Twój profil kandydata zawiera dane, które są nam niezbędne, aby zaproponować Tobie współpracę. Wszystkie z nich podałeś dobrowolnie dlatego jeżeli w profilu kandydata znajdą się jakieś pola pozostawione puste oznacza to że nie chciałeś/aś podać tych informacji. Mogą to być następujące dane osobowe:

 • dotyczące Twojego imienia nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, poczty elektronicznej, ewentualnie inne dane kontaktowe – dane te wykorzystywane są do kontaktu z Tobą i przedkładania Tobie ofert współpracy z nami lub z naszymi Kontrahentami;
 • obywatelstwo – informacja ta pozwala nam określić, czy mamy dodatkowe obowiązki prawne związane z Twoim zatrudnieniem i czy istnieją ograniczenia prawne dotyczące nawiązania współpracy z nami lub z naszymi Kontrahenta oraz czy możemy legalnie oddelegować Ciebie do świadczenia usług za granicą;
 • data urodzenia – informacje te pozwalają nam zaproponować Tobie ofertę współpracy z zachowaniem bezpieczeństwa;
 • doświadczenie zawodowe, preferencje do świadczenia usług, wykształcenie, zainteresowania – są to szeroko rozumiane informacje o Twoim doświadczeniu i wykształceniu które pozwalają nam dopasować ofertę współpracy do Twoich umiejętności i preferencji oraz dotychczasowego doświadczenia.
 • zdjęcie – jest ono wykorzystywane przez nas wyjątkowo. Jeżeli nie chcesz przekazać nam zdjęcia nie musisz tego robić;
 • miejsce urodzenia – nie jest ono konieczne ani wymagane ale jeżeli podałeś je np. w CV będziemy je przechowywać w dokumencie źródłowym, ale informacja ta nie będzie wykorzystywana ani wykazywana w żadnych innych dokumentach czy systemach informatycznych lub bazach kandydatów;
 • dane osobowe niezbędne do legalnego zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 • inne dane osobowe, które podałeś z własnej inicjatywy w dokumentach aplikacyjnych (kwestionariuszach, CV).

W przypadku wyrażenia zgody wyłącznie w celach marketingowych przetwarzamy wyłącznie dane takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres zamieszkania, telefon, e-mail).

KOMU MOŻEMY POWIERZYĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Prowadzimy agencję pracy tymczasowej oraz agencję pośrednictwa pracy, a także świadczmy w ramach outsourcingu usługi na rzecz naszych Kontrahentów. Z naszymi Kontrahentami zawieramy w szczególności następujące kontrakty:

 • umowy o świadczenie usług rekrutacyjnych (czyli szukamy pracowników/współpracowników dla naszych Kontrahentów),
 • umowy o świadczenie pracy tymczasowej (tzn. kierujemy pracowników/zleceniobiorców do pracy u pracodawców użytkowników),
 • umowy outosrcingowe (tzn. z wykorzystaniem personelu własnego świadczymy usługi na rzecz Kontrahentów),
 • umowy o kierowanie pracowników do zagranicznych pracodawców (tzn. znajdujemy zagranicznego pracodawcę, który zatrudnia zrekrutowanych/zaproponowanych przez nas pracowników/współpracowników za granicą).

Z uwagi na charakter naszej działalności Twoje dane osobowe mogą być na zasadzie powierzenia lub udostępnienia przekazywane innym podmiotom w tym przede wszystkim naszym Kontrahentom. Jeżeli jest to możliwe w najszerszym możliwym zakresie Twoje dane na etapie rekrutacji są zanonimizowane. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane np. obsłudze prawnej, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, podmiotom reprezentującym Administratora w kontaktach z organami administracji publicznej np. w przypadku wystąpienia przez Ciebie z roszczeniami wobec Administratora lub kontroli upoważnionych organów. Na zasadzie powierzenia danych osobowych Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym ze Spółką kapitałowo lub osobowo o ile istnieje do tego podstawa prawna.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez odrębnej zgody.

JAKIE MASZ PRAWA?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W każdym przypadku zarówno, jeżeli chodzi o dane przetwarzane na mocy RODO, jak i Twojej zgody masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Urząd Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania się z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, które nam podałeś przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dłużej jednak niż przez 60 miesięcy liczonych od dnia otrzymania od Ciebie tych danych. Przed upływem 6 miesięcy możemy skontaktować się z Tobą w celu ustalenia czy chcesz udzielić zgody na pozostanie w naszej bazie rekrutacyjnej do celów przyszłych rekrutacji (lub marketingowych) na dalszy okres kolejnych 60 miesięcy.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzane danych osobowych w celach marketingowych są one w tym celu wykorzystywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

UWAGA: Jeżeli jakiekolwiek informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dla Ciebie niejasne pozostajemy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu: +32 336 90 60

e-mail: daneosobowe@carework.pl